KONKURS! Turlniej z Turlnij!

Hej!

Jako, że minęło trochę ponad rok od czasu założenia Turlnij, a i moje urodziny były całkiem niedawno, pomyślałem że warto nagrodzić Was czymś fajnym. I choć budżet niewielki, to gry jak najbardziej fajne i dobre, bo do wygrania jest O mój Zboże oraz Poprzez Wieki!


Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie Turlniej z Turlnij?

PRACA KONKURSOWA POLEGA NA NAPISANIU KRÓTKIEJ RYMOWANKI Z UŻYCIEM NAZWY: TURLNIJ.

Tekst nie może przekroczyć 1000 (jeden tysiąc) znaków wliczając spacje.


Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną dwie, które nagrodzone zostaną grami planszowymi. I teraz chyba najważniejsze: zaskoczcie nas! Napiszcie coś ciekawego, zabawnego, oryginalnego, coś co sprawi, że będziemy się śmiać albo płakać, coś co wyróżni się na tle innych tekstów. I przede wszystkim bawcie się przy tym dobrze!

Dodatkowe informacje:

Konkurs trwa do 12 lipca 2016 roku do godziny 23:59.

Pracę konkursową prześlijcie na adres rryfromtheboard@gmail.com i nadajcie jej tytuł: Turlniej z Turlnij.

Każdy może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Nie przekroczcie limitu 1000 znaków wliczając spacje!

Praca musi być efektem osobistej twórczości Uczestnika, proszę nie kopiować materiałów z Internetu czy innych źródeł.

Poniżej zamieszczam Regulamin, zapraszam do zapoznania się z nim przed wzięciem udziału w Konkursie.


REGULAMIN KONKURSU „Turlniej z Turlnij”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Turlniej z Turlnij” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest twórca strony www.turlnij.pl – Piotr Jagielski.

 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 12 lipca 2016 r., z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem przyjmowania prac konkursowych do udziału w Konkursie jest 12 lipca 2016 r. do godziny 23:59.

 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) z późniejszymi zmianami.

 5. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa złożona z osoby Organizatora oraz osoby wspierającej stronę www.turlnij.pl – Marty Grygiel.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. spełnienie warunków podanych w ust 1,

  2. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie http://www.turlnij.pl/2016/06/27/turlniejzturlnij/ ,

  3. przesłanie na adres e-mail Organizatora: rryfromtheboard@gmail.com pracy konkursowej o tytule: „TURLNIEJ Z TURLNIJ”.

 1. Praca konkursowa polega na napisaniu krótkiej rymowanki z użyciem nazwy: TURLNIJ. Tekst nie może przekroczyć 1000 (jeden tysiąc) znaków wliczając spacje.

 2. Praca konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym, a także nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

 3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

 5. Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu upoważnia Organizatora do wykorzystania wysłanej pracy konkursowej w zakresie wprowadzenia jej do pamięci komputera lub innego urządzenia, zwielokrotnienia, przetwarzania oraz publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem – w okresie jego trwania oraz przez 7 dni po jego zakończeniu.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1. nagroda za miejsce pierwsze: gra Poprzez Wieki (1 sztuka) wydawnictwa Portal Games,

  2. nagroda za miejsce drugie: gra O mój zboże! (1 sztuka) wydawnictwa Lacerta.

 2. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja konkursowa. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wybrane dwie osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu 72 godzin od momentu zakończenia Konkursu na stronie www.turlnij.pl oraz na stronie www.facebook.com/turlnij

 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 72 godzin od chwili zakończenia Konkursu, na adres e-mailowy z którego przesłana została praca konkursowa.

 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: rryfromtheboard@gmail.com w terminie 72 godzin od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zdobywcy nieprzekazana w ten sposób nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję konkursową.

 6. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zdobywcom w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.

 7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do wydawcy nagrody.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera,

  2. niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,

  3. opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora: rryfromtheboard@gmail.com

 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji (najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu) listem poleconym, o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania nagrody. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte po 7 dniach od zakończenia Konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.turlnij.pl/2016/06/27/turlniejzturlnij/

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.