Z punktu widzenia – wywiad z Antoine Bauza

Wyjaśnienie: polskie tłumaczenie znajduje się zaraz po angielskiej wersji. Mniej więcej w połowie materiału.

Dla większości planszówkowiczów, gier takich jak 7 Cudów Świata, Ghost Stories czy Hanabi, nie trzeba przedstawiać. Podejrzewam, że ta pierwsza dotarła również do tych z nas, którzy z nowoczesnymi grami planszowymi nie mają wiele wspólnego. Dziś z przyjemnością zamieszczam rozmowę z francuskim autorem – Antoine Bauza. Człowiekiem, który popełnił kilka świetnych tytułów i zebrał, dzięki nim, sporą pulę nagród, w tym także Spiel des Jahres. Wszystkim gorąco polecam zapoznać się z jego twórczością, a tymczasem zapraszam do lektury.

With my interview I know that I am possibly interrupting your holiday.. how does Antoine Bauza spend this time? Is there any room left for board games during your holiday?

„Since I’m a father, I’m now working at office / school hours, monday to friday. I used to work in the evening before that, sometime late in the night, but not now. My time is divided between answering emails, crafting prototypes and wasting time online. I’m also running a playtesting evening every monday night and an extra one some friday night.”

The famous Essen Spieltage 2015 are approaching fast, this is a period of increased activity in game design industry, what does it mean to you? How does your schedule look for the next few weeks?

„It means that my work is done ! It’s a big thing for publishers because they have to handle manufcaturing and shipping but for the designer, it’s pretty quiet actually. I don’t bring new prototypes at the Fair, because the publishers are usually too busy to have time to play them in good condition. So my time is for promotion of the new releases : signing sessions, ITW…”

Which phase of creating a board game do you find more interesting and which is the most boring in your opinion?

„The start is the most exciting (feeling a new idea emerging, shaping it into a prototype), the end is boring (tuning, playing over and over, writing, re-writing, re-re-writing the rules) :)”

You’ve created plenty of wonderful games which won countless awards. Which one of them is the most valuable in your opinion? Which makes you proud the most?

„It’s an hard question to answer. I think there are a few games that you need to check out if you’re into boardgames : Hanabi and 7 Wonders for different reasons. Tokaido is still one of my favorite, because it’s a payback to a country I love, Japan, after used it in a lot of my work.”

…and which of your games would you describe as the groundbreaking one, the one which made the biggest impact on the industry and gave momentum to your career? Maybe it wasn’t a board game at all?

„Definitively 7 Wonders…”

Did you ever imagine your game completely differently from how it looked after the whole process of creating it. Did you ever have to completely redesign the core mechanics of your game during the development?

„Yes, it happened several times and it can happen again ! You never know if you’re game is good until you play it and then you sometimes have to change it a lot. Playtesting always bring new ideas, sometimes big ones that make the game chage entirely.”

Which aspect of a game is the most important for you; Is it a good story or maybe the mechanics? Which of those two elements do you design first and how do you combine them later on?

„A game is a whole, so every aspects (theme, story, mecanisms, graphics, rules and the global playing experience) should work together to make a game good (and if you can, excellent). I usually start with a story or a playing experience I want to bring to the table. Mechanisms are just tools you have to use to achieve your goal, never a starting point (in my own work I mean).”

If you don’t mind me asking a slighly personal question… does game designing provide enough to make a living out of it or should it be treated more as a hobby?

„7 Wonders makes me a living. I’m lucky that way (and honestly I worked a lot to be here today). I recommend to start game design as a hobby though, like I did. Having some financial pressure is not a good thing to have a clear mind for a creative activity… Pleasure and passion should drive your creation. You know it’s a job when it start to be boring sometime…”

If you had unlimited resources at your disposal, what kind of game would you try to make?

„I love to make a monster game someday ! Something in a huge box with a lot of miniatures and tons of cardboard :)”

Is there a protopype amongst your ideas which still waits for that perfect moment to be published or you can’t publish it at all because of some flaws or any other problems? If there is could you share some details with us?

„Severals in fact. I spend a lot of time developping my prototpes. Sometimes I can let a game rest for long (1 year, 2 year) before finish it. It’s the way I work. For example I’m working on a cooperative game (Sinbad) for 5 years and it’s not ready yet…”

Is there a mechanism used amongst board games which you prefer the most? If there is.. why?

„Not really,  as I said before, mechanisms are not a focus point in my way of designing…”

What was the first board game which Antoine Bauza ever played and which is your favourite from newest ones?

„Monopoly maybe, when I was a kid… Here are some recent games I enjoy : Codenames, Eldrich Horror, Blood Bowl Team Manager, Welcome to the Dungeon, Machi Koro…”

If were presented with any story or topic, would you be able to choose adequate mechanics and turn it into a decent, playable game?

„Only if I have (strong) affinity with this story / topic :)”

Do you have any advice for someone looking to design their first game? Where should they start and which part to give the most attention?

„Don’t design just this one game. Design gameS. You need to design games to learn how to design games. So don’t waste yout energy, enthusiasm on a single project…”

How hard is it to create a proper, well designed game and how hard is it to publish it?

„There no strict rules in game design I think. Sometime your design just work, everybody love it and the first publisher to see it fall in love, sometimes it’s the opposite.”

If I may ask, how big is your private games collection? Are you still expanding it?

„I own about 100 boardgames. I’m keeping only the games I play on a regular basic and I’m now making room for children games as my son is growing.”

If you were asked to describe your games in just one sentence, what would it be?

„It would be very difficult and I certainly change topic :)”


Poniżej znajduje się przetłumaczona wersja rozmowy:


Pytaniem o wywiad wtrąciłem się w Pana wakacyjny wypoczynek.. jak odpoczywa Antoine Bauza i czy znajduje wtedy czas na planszówki?

Od kiedy zostałem ojcem pracuję od poniedziałku do piątku w typowych, szkolnych godzinach pracy. Wcześniej, bywało że pracowałem wieczorami lub późno w nocy, lecz nie teraz. Moje zajęcia podzielone są między odpowiadanie na maile, tworzenie prototypów oraz spędzanie czasu online. Ponadto przeprowadzam testy gier, wieczorami, w każdy poniedziałek i extra dodatkowe w niektóre piątki w nocy.

Nadchodzą Targi w Essen, to czas wzmożonej aktywności dla wielu wydawnictw i autorów, czym Pan będzie zajmował się w najbliższych tygodniach?

To znaczy, że moja praca jest zakończona. To duża sprawa dla wydawców, ponieważ muszą zająć się produkcją i dostawami, jednak dla projektanta, to spokojny okres. Nie przynoszę nowych prototypów na targi, ponieważ wydawcy są zazwyczaj zbyt zajęci, by zagrać w nie należycie. Zatem dla mnie to czas na promowanie nowych tytułów, tzw. signing sessions, ITW…

Który etap tworzenia gry planszowej uważa Pan za najprzyjemniejszy? A który najmniej?

Sam początek jest najbardziej ekscytujący (uczucie pojawiającego się nowego pomysłu, przekuwanie jej w prototyp), nudna jest końcówka (optymalizowanie, granie ciągle i ciągle, pisanie, przepisywanie i ponowne przepisywanie zasad) 🙂

Stworzył Pan mnóstwo wspaniałych gier, które wygrały wiele nagród. Którą osobiście ocenia Pan najlepiej, z której jest najbardziej dumny i dlaczego?

To trudne pytanie do odpowiedzi. Myślę, że jest kilka gier które powinieneś sprawdzić jeśli jesteś zainteresowany grami planszowymi: Hanabi i 7 Cudów Świata, z różnych powodów. Tokaido jest jedną z moich ulubionych, ponieważ to swojego rodzaju spłata długu wobec kraju, który kocham, Japonii, jaki zaciągnąłem czerpiąc z niego obficie do wielu moich prac.

A którą swoją grę określiłby Pan jako przełomową i dlaczego? Która nadała pędu Pana karierze? Być może nie była to wcale gra planszowa?

Z pewnością 7 Cudów Świata…

Czy którąś ze swoich gier wyobrażał Pan sobie na początku inaczej, a później w fazie tworzenia jej wygląd i mechanika zostały mocno zmienione?

Tak, zdarzyło się to kilka razy i może zdarzyć ponownie! Nigdy nie wiesz, czy twoja gra jest dobra zanim w nią nie zagrasz, a później, czasami, musisz mocno ją zmienić. Testowanie zawsze przynosi nowe pomysły, czasami na tyle duże, że zmieniają grę całkowicie.

Co Pana zdaniem jest ważniejsze – mechanika czy klimat? Co wymyśla Pan pierwsze i jak łączy oba te elementy?

Gra to całość, więc każdy aspekt (temat, historia, mechanizmy, grafiki, zasady i ogólne doznania z gry) powinny współdziałać, by gra była dobra (jeśli potrafisz – znakomita). Ja zazwyczaj zaczynam od historii lub doznań z rozgrywki, które chcę dostarczyć na stół. Mechanizmy to jedynie narzędzia, których powinieneś używać do osiągnięcia swojego celu, nigdy jako punkt początkowy (oczywiście mam na myśli swoje prace)

Jeśli może Pan udzielić takiej informacji, to czy tworzenie gier planszowych jest opłacalne? Czy należy traktować je jedynie jako hobby i zajęcie dodatkowe?

7 Cudów Świata zapewnia mi utrzymanie. Jestem z tego powodu szczęśliwy (i prawdę mówiąc pracowałem ciężko by być tu gdzie jestem dziś). Na początek polecam traktować projektowanie gier jako hobby, tak jak zrobiłem to ja. Ewentualny nacisk finansowy nie jest dobrą rzeczą, gdy chcesz mieć jasny umysł na kreatywne działania… Przyjemność i pasja powinna kierować Cię do tworzenia. I wiesz że to praca, kiedy zaczynasz odczuwać, że czasami bywa nudna…

Gdybyś miał nieograniczone zasoby finansowe, czasowe i ludzkie – jaką grę spróbowałby Pan zrobić?

Z rozkoszą stworzył bym bestię! Coś w ogromnym pudle, z olbrzymią liczbą figurek i toną tektury 🙂

Czy wśród swoich prototypów ma Pan grę, która z jakiegoś powodu nie została wydana? Czy może Pan powiedzieć o niej coś więcej?

Właściwie to kilka. Spędzam mnóstwo czasu na rozwijaniu moich prototypów. Czasami pozwalam grze odpocząć dłużej (rok, dwa) zanim zostanie skończona. To sposób w jaki pracuję. Na przykład, od pięciu lat pracuję nad grą kooperacyjną (Sinbad), która nie jest jeszcze gotowa.

Czy jest jakiś mechanizm gier planszowych, który lubi Pan szczególnie? Dlaczego?

Właściwie to nie, jak już powiedziałem wcześniej, na mechanizmy nie kładę największego nacisku w fazie projektowania…

Jaki tytuł miała pierwsza gra planszowa, w którą grał Antoine Bauza, a w jaką najczęściej gra obecnie? 

Prawdopodobnie Monopol, kiedy byłem dzieckiem… Ostatnio największą przyjemność sprawiają mi gry: Codenames, Eldrich Horror, Blood Bowl Team Manager, Welcome to the Dungeon, Machi Koro…

Czy gdyby podać Panu dobry temat, jest Pan w stanie dobrać do niej odpowiednią mechanikę i zrobić z niej „działającą grę”?

Jedynie jeśli mam (silne) przywiązanie do historii / tematu 🙂

Jaką miałbyś radę dla osób, które chcą zaprojektować swoją pierwszą grę. Od czego powinny zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę?

Nie projektujcie tylko tej jednej gry. Projektujcie grY. Potrzebujesz projektować gry, by nauczyć się jak to robić. Zatem nie marnuj swojej energii, entuzjazmu na jeden projekt…

Jak ciężko jest wydać stworzyć dobrą grę i czy trudno ją wydać?

Myślę, że nie ma ścisłych reguł projektowania gier. Czasami projektujesz dzieło, wszyscy je kochają, i pierwszy wydawca, który je zobaczy również się zakochuje, czasami bywa odwrotnie.

Jak wiele gier posiada Pan w swojej prywatnej kolekcji? Czy nadal je Pan kupuje?

Posiadam około 100 gier planszowych. Zatrzymuję tylko te, w które gram regularnie, natomiast teraz robię miejsce na gry dla dzieci, ponieważ mój syn dorasta.

Gdyby jednym zdaniem miał Pan zachwalić swoje planszówki, co przekazałbyś potencjalnym zainteresowanym?

To byłoby bardzo trudne i z pewnością zmieniłbym temat 🙂